۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

سرّ سی سالهسِـــرّ ســی ســالــه

همچو خر قصه در چمن گفتم
بس به گوش ِ کر از وطن گفتم
جمله در بندِ بند شلوارند
نشنوند آنچه را که من گفتم
سوده گشت این زبان به سنگ سکون
سنگ بر سر زنان سخن گفتم
دل خود را به سیخ پیوستم
نام خود را به گورکن گفتم
پیش نقش قبای اطلس خویش
به کفن دوزم از کفن گفتم
سّر ِ سی ساله را بدین ابیات !
آخرالامر در عَلَن گفتم !

م.سحر
11/5/2013

هیچ نظری موجود نیست: