۲۹ خرداد ۱۳۹۲

اتو بیوگرافی عالیجناب خر

اتوبیوگرافی موزیکال عالیجناب خر

.........................................................


خرم من و خرم من / از همه خرا سرم من / کورم من و کرم من / جوبم من و جرم من / عقل مدورم من/ عدل مظفرم من / عیش مذکرم من /چاغالی نوبرم من / شراب  کوثرم من /کباب کفترم من/ یه لنگهء درم من/ مثلِ درا ترم من / بلگ چغندرم من/ شبدر چارپرم من / شربت شبدرم من/ بخو که شفاگرم من / زاپاس پنچرم من / درسا رو از برم من/ با بدا بهترم من/ دشمن بدترم من/ نعرۀ تندرم من  / نقره باشی زرم من / ماده بشی نرم من/ نر باشی نرترم من/ صندوق باورم من/ تو بمیری محشرم من/ پیکر اطهرم من/ حرم مطهرم من / ماسهء سنگرم من/ کُپی برادرم من/ کفهء برابرم من / قم بری قنبرم من/ گدای معبرم من / هی نگو کافرم من/ آبونهء منبرم من / مالک اَشترم من/ تالی حیدرم من/ فاتح خیبرم من/  آش مزعفرم من / ماش مکدرم من/ باغ  مشجّرم من/ بادِ معطرم من / آب مقطرم من/ صفحهء مرمرم من/ سطح مصورم من/ گنبد اخضرم من /  ماه منورم من/ نور دو پیکرم من / روشنی آورم من / خوشهء اخترم من /  پرتو خاورم من/ عبای رهبرم من / غول قلندرم من/ قاضی شوشترم من / قاتل مسگرم من  / قرض مکررم من / ارز شناورم من / جک های غضنفرم من /سر باشی همسرم من / زن باشی شوهرم من / دوست باشی دخترم من / بپری می پرم من / بچری می چرم من / بفروشی می خرم من / بندازی می برم من / خیال نکن گرم من / زلف معنبرم من / دی بشی آذرم من/ می بشی ساغرم من / چاق بشی لاغرم من / نبین که اصغرم من / به جون تو اکبرم / کی میگه که عنترم من؟/ اگرچه مضطرم من/ پیکِ خبربرم من / بال کبوترم من /  شیر دلاورم من / صف کش و صفدرم من/ کبریت احمرم من / تیزی نشترم من / شعلهء اخگرم من/  شوقِ سمندرم من  / کشتی بندرم من / طناب لنگرم من / بستهء بسترم من/ دوات محبرم من/ قلم مقدرم من/ منشی دفترم من /فیلسوف انورم من/ صاحب افسرم من /فکر توانگرم من / منجی و یاورم من / مشعل کشورم من  / بشنو و بنگرم من/ بگذار و بگذرم من /  پادوقیصرم من/ مخلص سرورم من / عاشق دلبرم من / یکدل و یک سرم من/ تحفهء دیگرم من/ بچۀ مادرم من  /  مرد هنرورم من/ چاکرِ نوکرم من /جوشِ سماورم من/ /سرو صنوبرم من / درخت عرعرم من / خرم من و خرم من / یه عمره منترم من 

***

این یک اتو بیوگرافی هست. دراین وصف الحالی که رفت هرگونه شباهتی میان شخصیت اصلی داستان با خر همسایه کاملاً اتفاقی ست. تا زه این داستان در سال 1906 و در دوران مظفری رخ داده ، چون اتو بیوگراف از عدل مظفر سخن می گوید و اصلا هیچ اشاره ای هم به ماه و چهره امام و سوره بقره و اینجور چیزها در آن نیست. بنا بر این به ظن قوی ماجرا در اوائل قرن بیستم میلادی ـ و نه آواخر آن ـ رخ 
داده است. خیال همه خرهای معاصر و هم دوره ما تخت باشد اینشاللا!ـ 


م.سحر19/6/2013

هیچ نظری موجود نیست: