۲۶ تیر ۱۳۹۲

گویند انقلاب مکن و رنگ ها










گویند انقلاب مکن!...


گر طالبی که کودک اصلاح زایدت

ملا سوار توست ، بهِل تا بگایدت !
گفتم حقیقتی و نرنجی زمن بِرارِ 
حق گفتنی ست ، گرچه زصوتش بد آیدت
گویند انقلاب مکن ، کرده ایم ما
با ما بساز و سروری ما که شایدت !
بی عاقبت زکار فروبسته دم مزن
دردست شیخ ماست کلیدی که بایدت
آنکو گره به کار نهاد ه ست عاقبت
با پنجه های شرع گره می گشایدت !
افسار سرنوشت به رهزن سپار و باش

امیدوارِ آن که خدا ره نمایدت

سرخوش در این خیال بمان زیر کار شیخ
تا آبرو بریزد و ایمان فزایدت !

م.سحر
17/7/2013




رنگ ها
رنگ ها
 ..................


رنگها هم رنگ می بازند گاه

با نظام جهل می سازند گاه

سرخ ها گاهی سیه گاهی سفید

وان سفیدی در سیاهی ناپدید

سبزها زردند گاهی ، گه بنفش

روی بوم ِ روزگار نقش نقش

رنگ اگر در چنگ اهل دین بود
باغ بی رنگ و پِهِن رنگین بود !




16/7


هیچ نظری موجود نیست: