۲۴ مرداد ۱۳۹۲

مرُدگان بی تدفین

.............................................

مرُدگان بی تدفین

تا سراز قدرت دین خوش دارید 
دل به اصلاح توحش دارید
لیک ای بی هنران ، ای اشباح
ننگ هرگز نپذیرد اصلاح
دست درخون کسان آغشتید
کینه زادید و عداوت کشتید
با رذیلان به رسالت رفتید
به ره ظلم و رذالت رفتید
سی و اندیست که شر می کارید
برسر اهل جهان می بارید
سی و اندیست که نامردم پَست
نیک در دست شما دارد دست
سی و اندیست گر ایران خوار است
دست بدکارِ شما در کار است
سی و اندیست اگر دین ، ستم است
در شما کین قدم است و قلم است
کار بر سنگدلان سهل کنید
خدمت قومِ ابوجهل کنید
راه بر راهزنان بگشایید
درِ دوزخ به جهان بگشایید
حال چندی ست به ره چاه زنید
دم از آوازۀ اصلاح زنید
لیک ای بی هنران ای اشباح
ننگ با رنگ نگردد اصلاح
دل بر این جهل و جنون خوش دارید
سرِ اصلاحِ توحش دارید
ذوق ِ اصلاح‌گری تان دیدم
نیست در خیر شما امیدم
گرچه خود مُردۀ بی تدفینید
شرتان را ز جهان برچینید

م.سحر
14.8.2013
مارویا / اسپانیا

هیچ نظری موجود نیست: