۲۵ مرداد ۱۳۹۲

حماسه

طرح : نیک آهنگ کوثر
گرگ تو به گله ات شبان شد
قصاب تو داد گستر تو

حماسه


شیخان حماسه آورِ تو

کردند دوباره تر ، درِ تو

درمعرکه ای حماسه انگیز

شد خاک حماسه بر سر تو

گرگ تو به گله ات شبان شد

قصاب تو داد گستر تو

تا عقل تو درسر تو گِرد است

گاو وخر توست سرور تو 

تا دین تو آلت قتال است

خود رهزن توست رهبر تو

تا کشور توست خانۀ مرگ

مرگ است رئیسِ کشور تو

با باور تو کنند عشرت

عشرت طلبانِ باور تو

ایمان توشان عروس مُتعه ست

دور از نظر مطهر تو

کام از بُن هستی توگیرند

درپوشش دین به بستر تو

م.سحر
16/8/2013

هیچ نظری موجود نیست: