۰۳ شهریور ۱۳۹۲

آرزوی نجات


آرزوی نجات


به حکم امام تو «حفظ نظام»ت

برای تو از « اوجب واجبات» است !

ولی من بر آنم که ایرانیان را

چنین «واجبی» دشمنی با حیات است !

در این راه اگر آرزویی ست ما را

ازین دشمن ِ آرزوها : نجات است !




م.سحر
25/8/2013

هیچ نظری موجود نیست: