۱۲ مرداد ۱۳۹۲

یاد عارف / صدای م.سحر
برکند زبن ریشۀ استبدادی را

گوشه ای از این تصنیف را در اینجا با صدای م.سحر
بشنوید
که از سر دلتنگی خوانده است و سیامشقی بیش نیست 

هیچ نظری موجود نیست: