۰۸ شهریور ۱۳۹۲

هرگز


هـــــرگـــــزهرگز جهان خراب نبوده ست اینچنین

دین مایۀ عذاب نبوده ست اینچنین

هرگز بهشت مدعیان خدا به خاک 

افسانه و سراب نبوده ست اینچنین !  

کشتار و قتل و غارت و بیداد و خشم و کین

تفسیر یک کتاب نبوده ست اینچنین

زیر لوای قدرت ، وجدان اهل دین

هرگز اسیر خواب نبوده ست اینچنین


آزردۀ  عداوت  و نادانی  و   فریب

   انسان در اضطراب نبوده ست اینچنین 

 رؤیای باغ و ذوق  بهار و  فضای دشت

زیر پرِ غُراب نبوده ست اینچنین!

جغد آشیان نکرده  و این خانه  هیچگاه  

ویران  به منجلاب نبوده ست اینچنین

ای آتش فسرده  که آواز  شعله ات

آغوش آفتاب نبوده ست اینچنین

سر برکش از نهاد  که روح  زمانه را

!  در دیدنت شتاب نبوده ست اینچنینم.سحر

30/8/2013

هیچ نظری موجود نیست: