۰۷ شهریور ۱۳۹۲

قبیله
قبیله
ما صد قبیله ساکن یک سرطویله ایم

تنگ است سرطویله که ما صد قبیله ایم !

هریک ولی میان گروه و قبیله مان 

در جلد خود خزیده تر از کرم پیله ایم

یک روز جبرئیل امین باجناغ ماست

یک روز سر سپُردۀ رقص جمیله ایم

کوهیم بهر دعوی و کاهیم بهر باد

ثابت قدم ستاده و غلطان چو تیله ایم 

پیوسته محو سایۀ اصحاب قدرتیم 

همواره باد بُردۀ ارباب حیله ایم

با دست و پای و چشم و دل و گوش و هوش و رأی

دردا به دست ِ اهل شریعت وسیله ایم
م.سحر
28/8/2013