۰۵ شهریور ۱۳۹۲

پیام مدعی


پیام مدعی
                                م.سحر


1


دی مدعی پیام فرستاد کای فلان

زینسان برونِ گود، ز کُشتی سخن مگوی

یعنی: مگو که دزد جلودار قافله ست

با راهزن چنین به دُرُشتی سخن مگوی !

یعنی بِهِل که هستی ی ما خاک ره شود

از پشتِ بامِ خویش به پُشتی  سخن مگوی !


2

دی گفت مدعی که تو مشغول خویش باش

عمریت اگر به جاست، در آن انزوا گذار

یعنی مبین که جهل بر ایران چه می‌کند

بیداد را به ظالم و ما را به ما گذار !

یعنی بِهِل که خاک ِ نیاکان روَد به باد

یعنی حراج خانه، به بیگانه واگذار !


3


دی گفت مدعی که تو بیرونی از مدار

ای از مدار ِ خویش برون، راهِ خویش گیر

یعنی: در عافیت طلبی هرکه با توگفت

حرفی که با هوای تو سازد به ریش گیر

یعنی به زاد بوم ِ عزیزان مدار چشم

راهی خلاف کوی نیاکان به پیش گیر !م. سحر
۲۷/۸/۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: