۰۹ شهریور ۱۳۹۲

نفرین


کاریکاتور: نیک آهنگ کوثر
.....................................
نفرین 

حقّا که رذل و پَست و بدی
درّنده تر ز دیو و ددی
قصاب اهل سوریه ای
بشّار حافظ الاسدی !
همچون رفیقِ خامنه ای ت
مشمولِ لعنتِ ابدی
حیف از گلوله ای که چُنو 
درخوردِ مالشِ نمدی

نفرین به زاد و رود تو باد
بر هر زمین و هر بلدی
!

هیچ نظری موجود نیست: