۱۴ شهریور ۱۳۹۲

این جنایت و بیداد با قاطعیت محکوم استاین جنایت و بیداد با قاطعیت محکوم است

واقعا متأسفم و به خانواده و کسان و دوستان این ایرانیان که مظلومانه و در وضعیت اسارت جنگی از سوی دشمنان انسان قتل عام شده‌اند تسلیت می‌گویم.
امیدوارم کنش و کوشش و حرکتی از سوی ایرانیان پدید آید تا به تأثیر از آنجامعه جهانی برای نجات باقیماندهء اسیران اردوگاه اشرف و لیبرتی در بغداد اقدامات فوری و ضروری انجام دهند
یادداشت زیر هم با اندیشیدن به این قتل عام جنایتکارانهء نظام ملا‌ها نوشته شد

وای اگر از پس امروز بود فردایی
محال است که ایران به لحاظ تاریخی از اینهمه بیداد و جنایت و خونخواری و غارت و یرانگری مادی و معنوی و اخلاقی و فرهنگی که ملا‌ها و تخم وترکۀ خمینی در ایران مرتکب شده‌اند، چشم پوشی کند و محال است که فجایع بی‌شمار و بی‌سابقۀ آنان را بی‌پاسخ بگذارد.‌ای ملا‌ها از فردای خودتان و اعقابتان بترسید. وحشت کنید از روزی که ملت ایران شما را به ایستادن در برابر دادگاه تاریخ فراخواند و حکم نهایی‌اش را دربارۀ شما به اجرا درآورد

م. سحر

۴/۹/۲۰۱

هیچ نظری موجود نیست: