۲۵ آبان ۱۳۹۲

اگر ...ـ


اگر  ............................

اگر به کام نهنگ افتی


به چنگ گرگ و پلنگ افتی 


میان مردم بیگانه

اسیر صخره و سنگ افتی

به بی نشانکده ای ناگاه

نشان تیر خدنگ افتی

ببازی آنچه نشان داری

وز آب و جلوه و رنگ افتی

به است از آن که چو شمشیری

غلاف کرده به زنگ افتی

کنار حلقهء بدنامان 

به دامِ خفت و ننگ افتی

مرید پیر دغا گردی

غلام شیخِ دبنگ افتی


م.سحر

2013 / 16/11

هیچ نظری موجود نیست: