۲۸ آبان ۱۳۹۲

بار بلاهت


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ای با قدم خویش به کامِ لجن اندر

خوش باش بدین نعرهء خر درچمن اندر

جهل است خطیبی که از آن منبر تزویر


این یاوه نهاده ست ترا در دهن اندر

هرچ آید از آن هروله پوچ است و تو ازوی

جز هرزه نیابی به زمین و زمن اندر

آن پیکر نادان که کِشد بارِ بلاهت

خوشتر که کند جای به جوفِ کفن اندر

م.سحر
17/11/2013

هیچ نظری موجود نیست: