۱۷ آبان ۱۳۹۲

ما پیر شدیم ...ـما پیر شدیم ...
ما پیر شدیم و میوه مان کال است

افتاده به روی خاک و پامال است

ما پیر شدیم و آرزوهامان

در جعبهء مارگیر و رمال است

بالجمله هنروران ِ پروازیم

چیزی که کم است نزد ما ، بال است

زینگونه غم زمانه مان قوت است :

ایران عزیز ما در اشغال است !م.سحر
7/11/2013

هیچ نظری موجود نیست: