۲۸ آذر ۱۳۹۲

دین سیاسی


دین سیاسی


دین سیاسی به غیر نفرت و کین نیست

ظلمت محض است، وحشت است و جز این نیست

دین سیاسی تباهی است، فساد است

جز به وجودش فریب و حیله عجین نیست

دین سیاسی عداوت ست و رذالت

هرگز جز داغ لعنتش به جبین نیست

دین سیاسی بر آدمی ست جهنم

هیچ جهنم چنو به روی زمین نیست

دین سیاسی تبر به ریشۀ انسان

می‌زند، این دین هرآنچه باشد، دین نیست !

هرزه خدایی که ظلم آیتِ او شد  

مفسدِ زیرین بود، خدای برین نیست !

م. سحر

۱۹/۱۲/۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: