۲۶ آذر ۱۳۹۲

رأی به خر می دهمرأی به خر می دهم
                                         

من پس ازین تکیه به در می دهم /    رأی به خر می دهم
ارث پدر را به پسر می دهم /           رأی به خر می دهم

آنچه ازین پیشترک داده ام /             بهر چورک داده ام
حال به شیرِ بُز ِ نر می دهم /           رأی به خر می دهم

تا به بُن و ریشه زند دستِ کین /      نک به کفِ اهلِ دین 
تیغ و تبرزین و تبر می دهم /           رأی به خر می دهم

دین و سیاست به هم آعشته اند /       دشتِ خدا کِشته اند
فصلِ درو گشت و خبر می دهم /       رأی به خر می دهم

جهل و تباهی به هم آغشته اند /         پشمِ خدا رشته اند
وَه چه کلاهی است که سر می دهم /   رأی به خر می دهم

رأی به خر می دهم و خرتران /             از فقها برتران 
بهر ِ خدا قِر به کمر می دهم /          رأی به خر می دهم

بَردۀ سرکـَردۀ  مُلّا شوم /                چون فنری تا شوم
در غم دین ، خیر به شر می دهم /    رأی به خر می دهم

حال که قدرت شده سودای دین /      در ره ایران زمین
حاصل عمر ی به ضرر می دهم /   رأی به خر می دهم

حفظ ِ نظام آمده اُمّ اُلاُصول /             اندکی اما خجول 
حق علی را به عمر می دهم /        رأی به خر می دهم

پرچم اسلام هوا می کنم /               شور به پا می کنم 
درس به ابنای بشر می دهم /        رأی به خر می دهم

هرچه پدر کِشت و پدر در پدر /    حاصل او سر به سر
مفت به شیخان قَدَر می دهم /       رأی به خر می دهم

قـُلوه ز پهلو دهم و نفتِ چاه /     هسته کنم رو به راه
بهرِ اتُم نقره و زر می دهم /        رأی به خر می دهم

ثروت ایران بسپارم به چین /            تا دهدم انگبین
روسیه را بحرِ خزر می دهم /     رأی به خر می دهم

تا برسد دست فقیهان به بمب /    می سپرم هردو تُنب
جمله جزایر به قَطَر می دهم /      رأی به خر می دهم

هرچه به صد سال کسان ساختند /    طرح در انداختند
با خطِ مُلا به هدر می دهم /         رأی به خر می دهم

داوری و  داد  به قضّات بلخ /       جام پراز خون تلخ
تحفه به اربابِ نظر می دهم /       رأی به خر می دهم

مدرسه ها را به کف روضه خوان /  دزد شود پاسبان
چون شجرِ جهل ثمر می دهم /     رأی به خر می دهم

طفل دبستان به ظلوم و جهول /   بی هنر و بوالفضول
خاطرِ عاطر به خطر میدهم /       رأی به خر می دهم دانش و دانشکده ویرانکده /       از همه سو ، رَه زده
هیچی و پوچی به هنر میدهم /       رأی به خر می دهم

دارو ندار وطنم را به جهل /      جملگی آسان و سهل
پاک به حیوان و حَشر می دهم /   رأی به خر می دهم 

اینهمه نقدی ست که با شعرِ خویش / حاصلِ جانی پریش
در طلبِ صُبحِ سحر می دهم /        رأی به خر می دهم


م.سحر 
17 /12/2013
هیچ نظری موجود نیست: