۰۶ دی ۱۳۹۲

شاعران درباری


...................................................

شاعران درباری *


درمیان فحول بی پدران
یا به جمعِ جنودِ  بی عاری
من ندیدم به سالهای دراز
گُه تر از شاعران درباری

خاصه آنان که زیر خشتکِ شیخ
کرده تقدیم پشتِ دولا را
می گشایند چاکِ  تنبان را
می نوازند تخمِ  ملا را

لعن جاویدِ اهلِ بینش بر
پدری کو تو پرورید سزاست
جاکشی ای وقیح یا شاعر ؟
توکجایی و کار شعر کجاست؟


م.سحر     
25/12/2013  
                                                       ......................................
* دربار فقط به شاهان اختصاص ندارد.

در این سالهای اخیر که دین و حکومت یکی شده اند و ملایان تاج و تخت را مصادره کرده ند و شیخ و شاه را یکجا بر منبر و منبر را برتخت سلطان صاحبقران نشانده اند، دربار معنای تازه ای یافته است که همانا تقرب به ملایان حکومتی وخدمت به منویات تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژیک آنان است.ـ 
باکمال اطمینان می گویم که گداصفت ترین و پست ترین شاعرانِ شقی ترین شاهان ، هزاران بار به کسانی که سی و چهار سال است قلم درخون ایرانیان می زنند و در ستایش ملایان جنایتکار حکومتی و در جهت منافع قدرت و تسلط

وحشیانه آنان یاوه می بافند شرف دارند.

هیچ نظری موجود نیست: