۰۸ دی ۱۳۹۲

دارالفنون ویران
فقط کینهء شتری ملایان نسبت به علم و دانش مدرن می توانست نخستین دانشگاه پلی تکنیک ایران را به چنین روزی بیندازد!
کافی ست به تصویر دارالفنون ویران شده نظری بیندازید تا آزمندی و حرص بی حد و مرز ملا ها در دست اندازی و تهاجم به نظام آموزش ملی ایران برای شما معنای واقعی اش را آشکار کند.
ملاها می خواهند از علم و دانش انتقام بگیرند ـ که به اندازه کافی انتقام گرفته اند ـ  و اگر موفق شوند به مدارس آموزش و
پرورش ایران هم به طور کامل چنگ بیندازند ایرانیان می باید ازین پس  فاتحه آینده کشور و تداوم حیات ملی و فرهنگی خود را به عنوان ملتی صاحب تاریخ و صاحب فرهنگ بخوانند . 
شعر زیر هم بانگاهی با تصویر ویران شده دارالفنون و نیز نگاهی به جلال و جبروت تأسیسات اخیر ملایان در قم که به خرج ملت فقیر و گرسنه و غارت شدهء ایران ساخته اند سروده شده است. 
اما چه باید کرد؟


 گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالۀ ماست

آنچه البته به جایی نرسد ، فریاد است!

دار الفنون ویران / دار الجنون آباد


دارالفنون ویران 
دارالجنون آباد
آن یک به کین ویران
وین یک به خون آباد

دارالفنون تاریک 
دارالجنون روشن
آن یک به کین تاریک
وین یک به خون روشن

دارالفنون مغلوب
دارالجنون غالب
آن یک به کین مغلوب
وین یک به خون غالب

روح پلیدی هست 
در شهر سرگردان
چون پنجه های مرگ
تیغ و تبر گردان

روح پلیدی هست
درشهر نجوا گوی
این می دمد درگوش
آن می کند واگوی

روح پلیدی هست 
درشهر خاموشان
بر دست و دستارش
خون فراموشان

روح پلیدی هست
انسان چَر ، آدم خای
صُلابه اش در دست
سُنباده اش در پای 

روح پلیدی هست
خونبار و وحشت بیز
چون شیخ فضل الله
در لشگر چنگیز

روح پلیدی هست
ویرانگر وسوزان
با هیزم اندوزان
با دوزخ افروزان

روح پلیدی هست
جادوگری بدمست
با آیه ای درحلق
با خنجری در دست

روح پلیدی هست
بدخیم و کژسوگند
با مرگ هم پیمان
با ننگ درپیوند

روح پلیدی هست
وجدان رباینده
چنگال طاعونش
برجان ِ آینده

روح پلیدی هست
در کوچه ها جاری
جرثومۀ پَستی 
ویروس بدکاری

روح پلیدی هست
دانی چه باید کرد ؟
چونِ دیو دُژخیمش
درشیشه باید کرد !

م.سحر
28.12.2013


هیچ نظری موجود نیست: