۰۸ دی ۱۳۹۲

شتر عایشه
طبق گزارش مطبوعات ، آیت الله سعیدی نماینده مقام معظم و معزز و موجه و مکلف رهبری ، ضمن خطبه ای رنگ جنبش سبز را رنگ پشگل شتر عایشه  همسر پیغمبر اسلام نامید :

شتر عایشه
.............................

شتر عایشه پشکل فرمود
حاکمان را مُتجمّل * فرمود

سبزی ی فتنه گران را لو داد
خر اصحاب علی را جو داد

شتر عایشه آمد ز حجاز
جمعۀ  پیشین ، هنگام نماز

زیر پا نوبر گفتار آورد
پشگلِ اخضر ِ* بسیار آورد

آیت الله سعیدی به کمال 
با شتر گفت : اخی کیف اُلحال؟

توکجایی  که  فدای  تو  تنم
کُشتۀ  پشکل سبزِ  تو  منم

مانده بودم که چه در خُطبه کنم
صفتِ فتنه گران را چه کنم؟

آمدی آبِ حیات آوردی
پشگل ِ سبزِ نجات آوردی

آمدی پاسخِ راز آوردی
خطبه ای خوش به نماز آوردی

عطر پشگل به جهان افشاندی
نور بر فتنه گری تاباندی

آمدی پشکل سبزت دیدم
سِّر آن تو طئه را فهمیدم

دستم از زیر دُمت پشگل چید
به سرم نور هدایت  تابید

رنگِ  سبز تو به چشمم گُل کرد
وزغِ نطقِ مرا بُلبُل کرد

باد در بوقِ  امامت کردم
پاک در خطبه ،  قیامت کردم

پشگلت  در سخنم  گویا شد 
سبزی فتنه گران  افشا شد 

ای فدای کـَپَلِ خوشگلِ  تو
مشگلم رفع شد از پشگل تو

شد مُبرهن به میان دَم و دود 
جنبش سبز،  همین پشگل بود!

ای شتر آمدی و نیک آمد
پشگلت درخور تبریک آمد

صبغۀ* سبز تو زد با اخلاص
بر سر فتنه گران تیر خلاص


شتر عایشه ای  ، گامت خوش
معنی  پشگل  و پیغامت خوش

که چنین  نطق مرا داد جمال
فلِش ِ  فتنه  زنت  خورد به  خال

رنگ سبزت که به این مرغوبیست
عین ِ  شال کمر کرّوبی ست

اگرت راه به اینجا افتاد
معجزی بود و زعیسی افتاد

حضرت خضر ترا راه نمود
به عبادتگه ما ورنه نبود

نکته ها تعبیه ام در منقار
وینهمه قول و غزل با گفتار

پشگلت خوش که علی رغم حسود
از نوک ناطقه ام بند گشود

پشگلت خوش که بدین شیوۀ بکر
مغز ما گشت چنین   معدنِ فکر

فتنه در حصر خود  از کار افتاد
سبز را  رونق  بازار افتاد

بعد ازین در حضزِ منزوی اش
                                                                                 رهنوردی  نکند موسوی  اش

سبز  کروبی او گردد زرد
شتر عایشه ، مرسی برگرد

پشگلت نیک سرانجام افتاد
طشت رسوایی ات از بام افتاد !
29/12/2013
......................................

* متجمّل یعنی زینت داده ، تزئین شده . جمال یافته 
* اخضر یعنی سبز
* صبغه یعنی رنگ

*  حضر یعنی   حضور ،  حاضر،  درخانه 

هیچ نظری موجود نیست: