۱۳ دی ۱۳۹۲

خود فروشان

                                             
خودفروشان
                                                      

خودفروشان که به بازار درید
بسته بندی شده ای معتبرید

بفروشید که قیمت بالاست
خوشترین وقتِ  تجارت حالاست

بفروشید که بازار خوش است
مُشتری خوب و خریدار خوش است

دولتِ  شاهِ نجف دارد شیخ
پولِ  یامُفت به کف دارد شیخ

نفت و گاز و مِس و سُرب و زر و سیم
هست ارثِ  پدرش زیر گلیم

سنَدِ کشورِ  ما در کف اوست
هدیۀ  مادرِ  مُستضعفِ  اوست

خودفروشان،  دَمی اندیشه کنید
فصلِ  بیع است،  شری پیشه کنید

قلم و خامه اگر مرغوب است
طالبش ظلم و بهایش خوب است

گر رَسن باز و نمایش سازید
جنسِ  خود را به میان اندازید

سینما گر ثمرِ  فکرِ  شماست
بر منابر همه شب ذکر شماست

بفروشید،  خریدار آنجاست
پیش پاتان سر و دستار آنجاست

شعر اگر می چکد از حنجره تان
پنجه می ساید بر پنجره تان

اندکی باده به جام افزایید
سُسِ  ایمان به کلام افزایید

بسُرایید و به بازار برید
بهرِ  اوراق ِ بها دار برید

بفروشید که زین بی شرفی
آخوری جور شود با علفی

خودفروشان که وطنتان کالاست
بفروشید که وقتش حالاست

م.سحر
3/1/2014
هیچ نظری موجود نیست: