۳۰ دی ۱۳۹۲

جنس ما چیست؟جنسِ ما چیست؟


زندگی نیست ، لیک ما هستیم
او اگر نیست، ما چرا هستیم ؟
زندگی نیست ، دین به جای وی است
ما در این وضع نابه جا هستیم
زنذگی نیست ، مرگ اما هست
ما  هوا زی در این هوا هستیم
کاسهء داغ تر زآش ، آری
صاحبِ دین تر از خدا هستیم
سایه ای اوفتاده بر دیوار
طرح تاریکِ  بی صدا هستیم
زیر نعلین ، نیم جانی هست
باقی از حکمتِ بقا هستیم
تا چنین روزگار ماست سیاه
طعمۀ سنگ آسیا هستیم
تا چنین با فریب می رقصیم
همه بازیچۀ ریا هستیم
به سیاهانِ  آفریک قسم
که ذلیلانِ آسیا هستیم
جامه مان بر تن از اروپا ، لیک
سر به گچ ، دست در حنا هستیم
طالب عقل و فکر و دانش نه
صاحب ِ طبلِ ادعا هستیم
درد داریم ،  درد دین ، آری
غرقِ این دردِ بی دوا هستیم
درد انسان و درد ایران چیست؟
تا به  دیندرد مبتلا هستیم؟
از عرب ها عرب تریم و چنین
کاسه بر دست ، چون گدا هستیم
آنچه داریم اگرچه از عمر است
ز علی طالب ولا  هستیم
سعد وقاص اگرچه دینمان داد
بندۀ شاهِ  کربلا هستیم
خود ندانیم کیستیم و چه ایم
وز چه مُلک و چه ناکجاهستیم ؟
از چه جنسیم؟ جنسِ ایرانی؟
نکند ما خودِ ِ خدا  هستیم؟

با چنین حال ، در جهان مُدرن
منزوی تر ز انزوا هستیم
م.سحر

20/1/2014

هیچ نظری موجود نیست: