۱۲ اسفند ۱۳۹۲

درباره مؤمن، شهروند هم وطن و آپارتاید دینی
 درباره مؤمن، شهروند 
هم وطن و آپارتاید دینی * ـ برای اینکه همه انسان‌ها به چشمت مساوی بیایند و برای اینکه همه آحاد مردم ایران را
بدون هیچ پیشداوری هم وطنان خود بدانی و برای آن‌ها ارزش مساوی قائل باشی یعنی برای اینکه یک شهروند واقعی و یک انسان واقعی باشی، چاره‌ای نداری جز آنکه از لباس دینی‌ات ـ که مال خودت نیست بل به توارث به تو رسیده است ـ خلع شوی. یعنی نخست می‌باید تعصبات دینی خود را از وجود خودت بشویی و، کبر و نازی را که به اتکای ایمان مذهبی فراهم آوارده‌ای به دور بریزی و از ذهن و ضمیر و وجدانت جارو کنی  تا نخست احساس فضل و برتری‌ات بر دیگران در تو محو شود و بدینگونه بتوانی خود را مساوی با دیگران بیابی .
اگر چنین نکرده‌ای و چنین نمی‌کنی یا در تدارک چنین فرصتی نمی‌کوشی نمی‌توانی یک انسان تمام عیار باشی.
زیرا چه بخواهی چه نخواهی دروجود تو یک ماشین تولید جهل تعبیه است که ترا به نوعی آپارتاید (غرورخود بزرگ بینی و خود بر‌تر بینی و خود صالح‌تر بینی) تجهیز کرده است.
این آپارتاید ذهنی تو‌‌ همان نیروی جهنمی ست که خمینی از آن تغذیه کرد و میراث بران جنایتکار او از آن تغذیه می‌کنند و به اعتبار آن تو را خودی خوانده‌اند تا سایر مردم ایران را به نام «غیر خودی» حذف کنند (و تو از سر جهل و خود پسندی و البته با احساس لذتی حیوانی این عنوان نابرازنده را به خود گرفته‌ای تا از امتیازات آن برخوردارشوی و غافلی که با پذیرش چنین عنوان رذیلانه در جامعه‌ای که به همه شهروندان تعلق دارد به سهم خود، حقوق ملتی را مصادره و غصب کرده‌ای!!) و بدینگونه با همدستی یا با سکوت تو کشور ت را به روز سیاه نشانده‌اند و تو نیز چه بخواهی و چه نخواهی جزء پیچ و مهرهء ابزاری شده‌ای یا خواهی شد که زور گویان مستبد دینی ـ که جز جهل و وقاحت و زیاده خواهی و خود پسندی و قساوت، هنر دیگری ندارند ـ در کشور تو برای تداوم ظلمت و تباهی و خیانت به کار می‌برند یا به کار خواهند برد.
ایمان مذهبی‌ات را در امور سیاست و قدرت دخالت نده.
توهیچ برتری بر دیگران نداری، سهل است  ، ای بسا بسیار نادان‌تر و جاهل‌تر از دیگرانی و ازین بد‌تر خود خواه و متکبر و اسیر اوهام خودپرستانه‌ای هستی که پشت نام خدا و پیغمبر و قرآن و چارده معصوم پنهانشان می‌کنی .
آدم شو تا ایرانی و هم وطن من باشی وگرنه تو هموطن بن لادنی یاهم وطن سید حسن نصر الله، حتی اگر اسمت مهدی بازرگان یا علی شریعتی باشد .۳/۳/۲۰۱۴


*  این مطلب یادداشت کوتاهی ست که امروز روی صفحه فیسبوک نوشته ام از آنجا که مضمون آن را قابل اعتنا می دانم به وبلاگ شخصی منتقل می کنم
م.س 

هیچ نظری موجود نیست: