۲۲ فروردین ۱۳۹۳

روشنفکر ایرانی


 روشنفکر ایرانی

قومی که روشنفکر کوته بین ندارد
تقدیرِ خود در دستِ اهلِ دین ندارد !

در شهر او انسانیت ویران نگردد
بختش کلاه از نفرت و نفرین ندارد

عمامه و منبر نگردد تخت و دیهیم
نعلین، حُکمِ چکمه و پوتین ندارد

عاشق به دام حیلهٔ دشمن نیفتد
بابک هراس از ضربتِ افشین ندارد !

درداک مام میهن ما دیرگاهی ست
الاّک روشنفکر کوته بین ندارد !

برخویشتن شیدایی و آگاهی، افسوس
دیریست تا آن دارد اما این ندارد !

در برج عاج مصلحت بینی ست پنهان
با چیره دستان جز سرِ تمکین ندارد

چون نو عروس زرخرید زورمندان
گویی که از آزادگی کابین ندارد !

با جُبن خو کرده ست و با ارباب قدرت
با دیگران جز سایه‌ای سنگین ندارد !

دردیست بی‌درمان که ایشان را به سنجش
گویی ترازوی خِرَد شاهین ندارد !  م. سحر

۱۱. ۴. ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: