۰۱ خرداد ۱۳۹۳

از وطن خرج دین می کنند
از وطن خرج دین می کنند
.........................

پشت وحشت کمین می کنند
دست در آستین می کنند
تکیه بر تارُکِ آسمان
دشمنی با زمین می کنند
بهر چنگیزخان مغول
اسب اسلام ، زین می کنند
در پی نهبِ ایرانزمین
سنگر از روس و چین می کنند
اینچنین با فروش وطن 
از وطن خرجِ دین می کنند

اهل دینند نشگِفت اگر 
با وطن اینچنین می کنند!


م.سحر
23/5/2014

هیچ نظری موجود نیست: