۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

سال فرهنگ


می گویند که گفته اند : امسال سال فرهنگ استسال فرهنگ

ایهاالناس سال فرهنگ است
سرِ اوباش، میر و سرهنگ است

گرگ بر زین و جهل بر منبر
گاو بر صدر و خر بر اورنگ است

اهل دریوزه ، مالکُ المَطبخ
نانِ دریوزگی فراچنگ است

سفرۀ دین بر استخوانِ شرف
خون بر این سور و سات، خوش رنگ است

مام میهن به عقد دیوثان
بر سر کامجویی‌اش جنگ است

تیغِ مردم کـُشی ست شمشیرش
شیرِ او پایمالِ خرچنگ است

اینچنین بر کرانِ عمر عزیز
عرصه بر عشق و آرزو تنگ است

همه ننگ است روزگار، ولیک
روزگاری که غافل از ننگ است !

ای هنرور به کارِ گِل‌  پرداز
که هنر دستکار نیرنگ است

ای سبوگر،  سبوگری  بگذار
اهلِ دین، دست بُرده بر سنگ است !


م. سحر

۷/۵/۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: