۱۳ خرداد ۱۳۹۳

تهران زیر غبار

تهران زیر غبار

دیگ غم است و به بار است

کشور به قهر دچار است

دست دراز تبر زن

در باغ و بیشه به کار است

در کوچه رونق اندوه

در خانه قحطِ قرار است

نصری که هست به رُعب است

فتحی که هست به دار است

دام و دروغ و تباهی

بیرون ز حد و شمار است

قیّم ولیّ فقیه است

ملت حقیر و صغار است

ایران اسیر ظلام است

تهران به زیر غبار است

م.سحر

3/6/2014

هیچ نظری موجود نیست: