۲۲ تیر ۱۳۹۳

دین شیخ


.......................................

 دین شیخ

دینت‌ای شیخ جز خشونت نیست
کبریایت به جز رعونت نیست
وان بهشتِ تو جان انسان را
جای امنیت و سکونت نیست !  

دینت‌ای شیخ عینِ تزویر است
قلعه و سجن و بند و زنجیر است
آدمیت به دام بیدادت
آسمان کُشته‌ای زمینگیر است

دینت‌ای شیخ مرگ آبادی ست
دوزخت بر زمین، خدا دادی ست
نَفَس نحس وحشت انگیزت
قاتلِ آرمانِ آزادی ست

دینت‌ای شیخ نیست جز بیداد
نیستت جز هوای استبداد
همه این است آرزو که شود
آدمیت ز شومی‌ات آزاد !

م. سحر

۱۳/۷/۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: