۲۱ تیر ۱۳۹۳

تعصب

........................................

تعصب
1

سختگیری و تعصب خامی است

تا جنینی ، کار خون آشامی است

جلال الدین محمد مولوی


بدکاری و عداوت و کین از تعصب است
این حالِ روزگار حزین از تعصب است
خونریزی و خشونت و ارعاب و جور و جهل
خوش در پناه سنگر دین از تعصب است
هرجا تعصب است ، جنایت مقدس است
آری مقدسات زمین از تعصب است
این دوزخی که شعله به آفاق می برد
در آتش بهشت برین از تعصب است
او می کشد به نام خدا ، این به نام خلق
حقّا که آن بهانه و این از تعصب است 
دزدان و رهزنان که چنین از خدا و دین
سازند ساز ِ مرکب و زین از تعصب است
بغداد و اورشلیم و قم و شام هرچهار
گر جانی اند و جهل نشین از تعصب است

11.7.2014


2

چو نادان که نادار و دارا ندارد
تعصب رهی بر مدارا ندارد
بلاهت مسلمان و هندو نداند
سفاهت یهود و نصارا ندارد
در یغا درین تیره گـَرد ِ جهالت
خِـرَد، جلوه‌ای آشکارا ندارد !  
دل از خاره دارند اهل تعصب
چنین خاره‌ای سنگ خارا ندارد


م. سحر

۱۲/۷/۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: