۱۸ تیر ۱۳۹۳

دزد راستین


..................................................
دزد راستین

پشتِ حُکمِ خدا کمین کردی 
کارِ دزدانِ راستین کردی

نانِ ظلم از تنورِ دین خوردی
داغِ کین زیورِ جبین کردی

کاروان را به راهزن دادی
دستِ دزدان در آستین کردی

وطن خویش ، خرجِ دین نکنند
وطن خویش، خرجِ دین کردی

اُف به ریش تو باد و خاک به سر
که چنان بودی و چنین کردی !

م.سحر
9/7/2014


هیچ نظری موجود نیست: