۲۷ تیر ۱۳۹۳

دین سیاسی


...............................................................................

 دین سیاسی

هیچ ندارم به سینه، کینِ سیاسی
جز به دغاپیشگانِ دین سیاسی
دین سیاسی رذالت است و دنائت
داغِ فریب است بر جبین سیاسی
دست خدا نیست، دست ظلمت و جهل است
کامده بیرون از آستین سیاسی

م. سحر
۱۷. ۷. ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: