۲۲ آبان ۱۳۹۳

چاه جهل
............................................................


چـــــاه جهــــــل

بنگر که اهل ِدین به عداوت
برخاکمان چه سهل فکندند :
از چاله در نیامده ، آسان
ما را به چاه جهل فکندند
کُشتند و از برای اقامت
بر خونِ کُشته ، رحل فکندندم.سحر
12/11/2014

هیچ نظری موجود نیست: