۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

شاعر زمانه شاعر زمانه

ای شاعر زمانه ی خویش ای مرد
با این گروه بی هنر بی درد ؛

در کشورِ خیانت بی تعقیب
در مذهبِ جنایتِ بی پیگــَرد

زین پس چه گفتنی ست که باید گفت؟
دیگر چه مانده است که باید کرد؟

ماییم و برق ِ تیغِ  تبهکاران
زینسان در آستانه ی  فصلی سرد !


م.سحر
20/5/ 2015هیچ نظری موجود نیست: