۱۷ خرداد ۱۳۹۴

آی مؤمن 5


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آی مؤمن 5

 
آی مؤمن به بوی کسبِ ثواب
به کمینگاه رهزنان مشتاب !

عقل گوید که تشنگی خوشتر 
کز پی جاهلان اسیرِ سراب

وعده هاشان همه فریب فریب
غُرفه ها شان همه خراب خراب

جوی شیر و عسل چه می جویی؟
جامِ زهر است و کوزۀ تیزاب !

حور و غلمانشان دروغ و دغل
باغ و بستانشان سرای عذاب

می ربایند از تو هوش و خِرَد 
تا به پشتت نهند زین و رکاب

خر دزدیدۀ  تو داغ  کنند
تا نوید آیدت  زبوی کباب

شوی از رنگِ نقش ها مسحور
گردی از شوقِ وعده ها بی تاب :  

حورِ عریان و شاخۀ طوبا 
زلفِ غلمان و پرتو مهتاب

تو از آن سوی چشمۀ کوثر
نظر افکن ز روی استصواب

اینطرف شاخ نوبری که : بگیر
آنطرف دست دلبری که : بخواب

خوابت اما در این جهان خواهند
تا به نام مُسبب الاسباب ؛

روزگار ترا کنند سیاه
نقش عمر تو را زنند بر آب !


م.سحر
6.6.2015


هیچ نظری موجود نیست: