۱۶ خرداد ۱۳۹۴

آی مؤمن 4

....................................................................................................


 آ ی مـــؤ مــن   4

آی مؤمن ، تخست انسان باش
بعد اگر خواستی مسلمان باش
میهنت را به اهل دین مفروش
بر سر قول و عهدو پیمان باش

کاسهء داغ تر ز آش مشو
حد و اندازه دارِ ایمان باش

وارث ظلمتی ز راه حجاز
روشن از آفتاب ایران باش

نه بساز از خدا و دین خنجر
نه در این شیوه از اجیران باش

روح خود را به اهرمن مفروش 
زچنین لغزشی هراسان باش

به سیاست مباز دینت را
زقماری چنین گریزان باش

دین برای رئیس بودن نیست
نیک ازین شیوه روی گردان باش

دین ندادند بهر خان بودن 
این به یک سو نه و سپس آن باش

دین محیط قداست است آری
دیو اگر نیستی سلیمان باش

کار مُلک از قداست است بری
دست از دین بدار و سلطان باش


...................................
م.سحر
5.6.2015

هیچ نظری موجود نیست: