۱۴ خرداد ۱۳۹۴

آی مؤمن 3....................................................................................................


آی مؤمن 3
آی مؤمن به بندِ دین و مرام

جان خود را مپیچ در اوهام

عقل خود را مده به دست دروغ

بز ِ ریشو مباش و برّۀ رام

دل به منبر مبند  و سر به ضریح

تا کند دست ِ جهلت استخدام

واعظان دام راه انسانند

دانۀ دین نهفته در این دام

ندهندت به غیر نادانی 

بسته در یاوه ها به سِحرِ کلام

نبرندت مگر به کوی فریب 

تا بمانی اسیر جهل مدام

در تو جز بندگی نمی جویند

خرِ بی صاحبی سپرده زمام

نکِشندت مگر به وادی مرگ

نسپرندت مگر به دستِ ظلام

ترکتازان ِ سفرۀ روحند

تا بگیرند از وجودت کام

می ربایند آدمیت تو

تا کندت به باغ وحش ، غلام

آی مؤمن مگر زعقلِ سلیم 

از کسِ دیگری مگیر الهام !

حق و آزادی و عدالت را

هرگز از اهل دین مخواه ! .... تمام !

  

م.سحر

4.6.2015

هیچ نظری موجود نیست: