۱۴ خرداد ۱۳۹۴

آی مؤمن 2

...............................................................................

آی مؤمن 2


آی مؤمن ، وطن به دین مفروش!
اسبِ زرّین به بندِ زین مفروش!

بودنت ات را مده به وعدۀ حور
پوستت را به پوستین مفروش!

نغمۀ شور و ذوق ِمستی را
به نواخانۀ حزین مفروش!

بهترین ، عقل و بدترین ، جهل است
بهترین را به بدترین مفروش!

داد در رهگذار باد منه
گوهر عشق را به کین مفروش!

چشمۀ ناب جانِ انسان را
به گذرگاه پارگین مفروش!

مرغ اندیشۀ رهایی را
به قفس های آهنین مفروش!

آفرینِ فریب را مَطَلَب
به فریبنده آفرین مفروش!

اهل دین در کمین غارت توست
هستی ات را در این زمین مفروش!

کودک شادی تورا اشباح 
خواستارند در جنین ، مفروش!


..................................
م.سحر

3.6.2015


هیچ نظری موجود نیست: