۱۳ خرداد ۱۳۹۴

آی مؤمن 1
........................................................

آی مؤمن1     


آی مؤمن درازگوش مباش
اهل دینی؟ وطن فروش مباش !
نیست انبار غلـّه بیت المال 
مثل شیخان شهر، موش مباش !
دین طرفدار ِ آدمیت بود
پس تو هم تابعِ وحوش مباش !
نیز هیزم کشِ اجاق فقیه
تا زند دیگِ فتنه ، جوش مباش !
دست ِ ظالم مشو به نام خدا
با رذیلان  پیاله نوش  مباش !
وطنت را به نام ِ دین ، غارت ـ
می کنند ای فلان خموش مباش !
عاقلی ناسلامتی نه سفیه
دشمن فهم و درک و هوش مباش !
م.سحر
2/6/2015

هیچ نظری موجود نیست: