۲۴ آبان ۱۳۹۴

همراه با اندوه پاریس Avec le chagrin de Paris


Avec le chagrin de Paris


همراه با اندوه پاریس


پاریس منا که زار و محزون و پریش
با آتش ِ دل نشسته ای در غم خویش
ازخنجر اسلام سیاسی زد موج
خونی که ز چهره ات روان شد شبِ پیش !
م.سحر
پاریس 14/11/2015


این هم ترجمه آزاد دوستم رضا پرچی زاده به انگلیسی 
(با اندکی تغییر) و ترجمه عربی آن هم از یک دوست دیگر است
فرانسه اش هم ترجمه ای ست معمولی به قلم سراینده.

ترجمه فرانسه

Paris ma ville, si triste si affligé si désemparé
Assis dans le feu de ton cœur au milieu de ton chagrin
C’est le poignard de « l’islamisme » 
Qui fit jaillir la nuit passée, le sang sur ton visage

ترجمه انگلیسی

O, my Paris! City of charm and grace, 
Today thou lie in grief, thy wounds embrace. 
It was the blade pulled by “Pol’tic Islam 
That shed the blood that now defiles thy face

ترجمه عربی

باريستي الحزينة الكئيبة الحائرة
انطوت في كمدها بحسرة فائقة 
وتضرجت في الدماء التي أراقها 
خنجر الإسلاموية على وجهك البارحة


هیچ نظری موجود نیست: