۱۱ آبان ۱۳۹۴

ظواهر دینی به جای اصل دین و تزویر و ریا به جای معنویت و اخلاق

هیچ نظری موجود نیست: