۱۹ خرداد ۱۳۹۵

در عشق و شور و آزادی و ذوق و هنر (اندر اوصاف بهشت آرمانی ایرانیان) ـ

هیچ نظری موجود نیست: