۱۴ اسفند ۱۳۹۰

انتخابات در ایران اسلامیستیکاش چنگیز مغول سر میرسید
وین سیهکاری به آخر می رسید!ـ

حول و حوش انتخابات
        در نظام اسلامی ایران

                  

یک گروه گاو شورا می کنند
درد امت را مداوا می کنند
چار خر برمی گزینند از خری
آیت ِ بدکاری و بدگوهری 
با تو می گویند کاندیداتور است
پای در دین وسراندر آخورست
حکم اسلام است و فرمان امام
تا رئیس ما شود این گول ِ خام
گوش هوشت را به طبل و بوق کن
رو به مسجد رأی در صندوق کن
رو به فرمان امام و حکم دین 
این الاغ منتصب را برگزین
برگزین تا خرگزینی صدر خویش
تا بدانی قدر دین و قدرخویش!
این دموکراسی ست یا غوغاگریست
حکمت و عقل است یاخرپروریست؟
اینچنین بازیچهء ملاستیم
کاش نازیسم از خدامی خواستیم!
کاش چنگیز مغول سر میرسید
وین سیهکاری به آخر می رسید!ـ
 م.سحر
پاریس 25.5.2009

..................................................................

هیچ نظری موجود نیست: