۲۹ اسفند ۱۳۹۰

سبزی ما سرخی خون نداست سبزی ما سرخی خون ندا ست

هر كسى از ظن خود شد يار سبز
گونه گونه گل دهد گلزار سبز
هادی حرسندی
فصل بهار است و سبزه در راه است و سفره هفت سین هم که بدون سبزه نمی شود. این هم یک قطعه برای «سبز» : چند بیتی ست که در حاشیه  و به تأثیر از شعر هادی در تاریخ
14.6.2010 تحریر شد ه است / م.سحر
 ...........................................................
تا دری زین قلعه بگشاید کسی
سر بباید کوفت بر دیوار سبز

ما ز سبزی سبزه را خوش داشتیم
خیل ملا زادگان دستار سبز

سبزی آنهاست شال اولیا
سبزی ما لیک ، شالیزار سبز

سبزی آنهاست میراث امام
سبزی ما سبزهء گلزار سبز

سبزی آنهاست حفظ این نظام
سبزی ما ، پود سرخ و تار سبز

سبزی آنهاست نقش عنکبوت
چون عَلمَ در دست ِ پرچمدار سبز

سبزی ما نقش خورشید است و شیر
درکف مرد و زن هشیار سبز

سبزی ما سبزی آزادی ست
خار راه ِ نظم استبدادی است

سبزی ما سرخی خون نداست
چشم خونآلود او در راه ِماست

هیچ نظری موجود نیست: