۱۱ فروردین ۱۳۹۱

غزل سیزده به درغزل سیزده به در           
....................................................................................

باز هم سیزده به در از راه رسید.
این شعر سال پیش را دوباه پیشکش کسانی می کنم
که سبزه هاشان را به نیت آزادی و صلح گره خواهند زد.
.........................................................................................
.....................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــ


بیا به باغ و چوگل بر چمن خدایی کن 


بنای شادی و عیش آنچنان که شایی کن


به روز سیزده فرودین به بُستان رو


گره به سبزه درافکن گره گشایی کن


مهـِل که دشمن شادیت شادمان گردد 


به شادباش ِ بهاران هنرنمایی کن


به شیخ گو که بگرید به گور اجدادش


تو دوری ِ دل از این دلقک ریایی کن


بهار ، موسم ِ شادی ست شادمان می باش


کران ز دعوی ارباب پارسایی کن


به نغمه دف و تار و نی و کمانچه و چنگ


چو جان ِحافظ و سعدی غزلسرایی کن


مروجان غم اند این ددان مرگ اندیش


تو شادمانه دل اندر ره ِ رهایی کن
........................................................


م.سحر


پاریس 30.3.2010هیچ نظری موجود نیست: