۲۴ فروردین ۱۳۹۱

سحر نزدیک است

.....................................
سحر نزدیک است

پیک ِ در راه، به در، نزدیک است

منتظر باش، خبر، نزدیک است

خیر، در دفتر ِ تقدیر نوشت :

درنوردیدنِ شر، نزدیک است

باغ سرما زده را هُرم ِ زمین

گفت ازین لرزه، گذر نزدیک است

ساقه از ریشه به گل داد پیام

که بهارت به ثمر، نزدیک است

دست با دل گپ ِ شیوایی داشت :

که برآوردن ِِ سر نزدیک است

چشم، زیبا نظری دوخت به جان

شوق دانست هنر نزدیک است

گفت جان صبر، نمانده ست دگر

صبر می‌گفت: ظفر نزدیک است

شب به سرمنزل روز است روان

دل قوی دار سحر نزدیک است!


..........................................
پاریس ۲۳ فروردین ۹۱
م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: