۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

خدا در دولت دینیخدا در دولت دینـی


تیغ

در دولت دین خدا  ، خدا نیست     دگر
 رحمان و  رحیم  و  رهنما  نیست  دگر
تیغی ست به چنگِ  اهل دین،  خون افشان
لطفش  به زمین ، گِره گشا نیست   دگر !

اوین دار

در دولت  دین ، خدا  اوین دار   بود
با قاضی ی کهریزکی اش  کار  بود
در کارگهش ، طناب می بافد  ظلم
 محرابش بند  و  منبرش   دار  بود

دام

در دولت دین ، خدا ست  دستاویزی
در چنگ  فریب و  دهشت و خونریزی
دامیست  که تزویر چنان افکنده ست
کز وی بندانی  به  کجا بگریزی  !

حصار

در دولت دین خدا  حصار تو   شود
زنجیر و طناب و  چوب ِ دار تو شود
یامرگ بر این و آن ، شعار تو شود
یا شُغل ِ شهادت افتخار  تو شود  !

دست افزار

در دولت دین ، خدا ، خدایی  نکند
ما را به  نجات ،   رهنمایی   نکند
دست افزاری به چنگ شرع است و چنین
اِلاّک مدد  به ناروایی نکند !

بُطری در کهریزک

در دولت دین ،  خدا یکی  ابزار  است
کاندر کف اهل زور و زر درکار است
 در کهریزک  بُطری و در شهر  ، چماق
زینروست که کار بر خدا دشوار است !

حبّ و کپسول

زانروز که دین  حکومت ِ  ایران شد
ایمان و خدا قرص  روانگَردان  شد
کپسول پُتاسیم شد ، و حَبّ  ِ  حضور
در نسخۀ بازپرس  و زندانبان شد

امین

در دولتِ دین ، دزد،  امین است، امین
جز  دزدِ  امین مجوی در دولت  دین
کین دزد به چهره ریش دارد پُرپشت
کین هرزه   به جبهه  داغ دارد  رنگین

بدنام

در دولت دین ، جور و ستم ایمان است
بریانی ی اخلاق و شرف بر خوان  است
دزدی مشروع   وظلم  نیک  است  اما
بدنامِ  جهان درین میان شیطان  است !

اهل تجاوز

در دولتِ دین غارت و یغما  نیک است
غارتگر ِ خبره ، درخور تبر یک است
پادافرا ه * ،  از اهل  تجاوز دور است
چون اهل تجاوز   به خدا   نزدیک  است

هدف

دیریست که لشگر ریاشان به صف  است
در جامهء دین تیغ خداشان به کف است
کین در دل و سر در آخور زر دارند
وز دینِ خدا،  برگ و نواشان هدف است

آن یا این

با ظلم و زر و زور نمی سازد دین
دینِ زر و زور نیست جز محنت و کین
ای مردِ خدا دین و ستم  ضدینند
از دین و ستم یکی گزین آن یا این !


5/5/2012
پاریس  ـ م.سحر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* پادافراه یعنی کیفر  ، مجازات

هیچ نظری موجود نیست: