۲۲ خرداد ۱۳۹۱

ارتداد ، خلاقیت هنری، آزادی اندیشه و بیان

انجمن زندگی، زیستبوم و آزادی برگزار می کند


کنفرانس درباره
ارتداد ، خلاقیت هنری
آزادی اندیشه و بیان


زمان کنفرانس
روز یکشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲


ساعت ۴ بعداز ظهر
 سخنرانان:ـ
ایرج ادیب زاده، روزنامه نگار
موضوع: خودسانسوری درباره باورهای دینی و عقیدتی درحرفه روزنامه نگاری
محمد جلالی (سحر)، شاعروهنرمند
موضوع: ارتداد و خلاقیت هنری
محمد حسین صدیق یزد چی، اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه
موضوع: آزادی و مسئله امر قدسی
جلال ایجادی، جامعه شناس
موضوع: نیروهای سیاسی، نواندیش دینی و مقوله "توهین"

زمان کنفرانس
روز یکشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲، 
ساعت ۴ بعداز ظهر

75 Bd Vincent Auriol , 75013 Paris مکان
Ligne métro 6 , station Chevaleret
E-mail : idjadi@free.f

هیچ نظری موجود نیست: