۱۰ آذر ۱۳۹۱

برای نسرین ستوده................................................................................

برای بزرگوار زن آزاده ایرانی نسرین ستوده
که در بند دژخیمان حکومت دینی دیریست که به اعتراض ترک خوردن کرده است!
....................................................................................زنی به گوشهء زندان ، چراغِ خانهء ماست 

وجودِ مُشتعلی شعلهء شبانهء ماست

چو رو شنای شرف زان سوی حصار ستم

پیام و پرتو خورشیدِ جاودانهء ما ست

صدای بستهء او را اسیر نتوان داشت

که کوبش دل و آواز عاشقانه ماست

ستوده باد عزیزی که نام نسرینش

نشانهء شرف و شاهدِ زمانهء ماست

بمان که اهل زمین از تو بهرمند شوند

چنین که یاد تو در نغمه و ترانهء ماست !


م.سحر
پاریس 10 آذرماه 1391
http://msahar.blogspot.fr/

هیچ نظری موجود نیست: