۱۵ دی ۱۳۹۱

دربدرقهء دوست
در بدرقهء دوست
 ..............................


یگانه


در دوستی ات یگانه بودی ای دوست

روشنگر آشیانه بودی  ای دوست

دیریست که دوری از وطن خانهء ماست

رفتی  و چراغِ خانه بودی ، ای دوست !


بدرقه


در رفتنِ  تو نظر  ز دور افکندیم

گویی دلِ خسته  در تنور افکندیم

برگونه ز چشم ، اشگِ شور افکندیم

در بدرقه ات گُلی  به گور  افکندیم


گلی به خاک


هجران  که نگاهِ  رازناک  افکنَدَت

وز جان ، نظری به جانِ پاک افکنَدَت ؛

 چون رادی و دوستی بر آزادگی ات

رشگی بَرَد و گلی  به خاک افکنَدَت


بی مرگی


در بدرقه ات  که دردپیماییِ  ماست

خاموشی ما  زبان ِ گویاییِ   ماست

شهری که ترا پذیره شد ،  بی مرگی ست

شهری که تهی شد از تو ، تنهایی ِ ماست


م.سحر
پاریس  ( کرتی )  4 ژانویه  2013

هیچ نظری موجود نیست: