۲۶ بهمن ۱۳۹۱

دریغا هوشنگ ! کجات جویم؟
دریغا هوشنگ ! ـ 
کجات جویم؟

یکی از نازنین ترینان و شریف ترینان مردان روزگار ما از میان ما رفت
هوشنگ کشاورز صدر نیز به ترک این جهان گفت.ـ 
افسوس که با رفتن نازنین مردی چون او یکی دیگر از مدل‌ها و نمونه‌های کم یاب شرافت و اخلاق و ایران دوستی و راستی و رفاقت از میانه برمی خیزد و ما را در این کژآئین قرن گجستک مسلک انسانفرسای دون نواز تنها‌تر از پیش به حال خود وامی و انهد. ـ 
هوشنگ‌ها نمی‌باید ما را در این دوران عسرت راستی و نیک اندیشی تنها بگذارند. ایران در این روزگار آشوب و غوغا و سلطهء حقارت و تحجر و پَستی به آنان نیازمند است زیرا حامل ارزش‌هایی هستند که وجود و پایداری ایران به عنوان یک ملت آزاده و صاحب تاریخ و صاحب تمدن به درس گرفتن و آموختن از آن به شدت  نیازمند است.ـ 


دریغا هوشنگ
کجات جویم؟

م. سحر
۱۴/۲/۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: